Архив рубрики: angleren

The Problems Of Teenagers

The life of a teenager can be complicated sometimes. It is a difficult age and there are many problems on the way of becoming adults. For example, the choice of free-time activities, parent-child misunderstanding, the choice of future profession, dealing with the first love and so on. All teenagers have their own views on their life and future. They often stay alone with their thoughts because nobody seems to understand them. In this situation it’s better to talk to someone who is more experienced in life matters. One of the most common problems is the misunderstanding between teens and their parents. It has always been a problem but each generation becomes more difficult than the previous. Teenagers think that they are old enough to have their own opinion, while their parents don’t take their opinion into account. It is not right. Adults should try to give more attention to their children especially at such a difficult age. Teenagers also need more freedom of choice and less pressure. They are the future of our country and a lot depends on what kind of people they will become. The problem of drug is also actual at this age. Many teenagers suffer from drug addiction. It often leads to health problems and serious consequences. Other issues include smoking and drinking alcohol. Teenagers often meet their first love. It is a wonderful time for them and one of the best stages of life. This event stays in one’s memory forever. Unfortunately, the first love can have unhappy endings. It leads to problems in communication even with the best friends. Clearly there are a lot of problems in teenagers’ lives. However, there are some wonderful moments that can happen only when you are young. So, it’s better to enjoy the time!

Report

I’m Greta Hovakimyan. I am a second year student at the pre-school education department of «Mkhitar Sebastatsi» educational complex. This year we have done a great deal of work from English, enriched our vocabulary and made many projects. Though we do not need English in our profession, we do not avoid running and we try to learn English as much as possible.

Exercise

Ex. A
Look at the pictures of Helen and use the prompts to write sentences. Use the correct form of the present simple.
1.Every day, Helen gets up athalf past seven.
2. Helen often eats  fast food for lunch.
3.Helen usually meets her friends for coffee in the evening.
4. Once a week Helen watches a film at the cinema.
5.Helen rarely goes to the gym.
6.Heles has a driving lesson twice a week.

Ex. B
Complete using the correct present continuous form of the verbs is brackets.
You may have to use some negative forms.
1. Gordon? I think he is writing a letter at the moment.
2.Yes, the match is on TV now, but we are  losing.
3. Right now, Margaret isn’t  having a shower. Do you want to ring later?
4. Sally is staying with her aunt for a few days.
5. I am nit liying! It’s true! I did see Madonna at  the supermarket.
6. Josh isn’t always using my bike! It’s so annoying.
7. We are having lunch, but i can come round and help you later.
8. Are you playing  music up there? It’s really noisy!

Ex. C
Rewrite correctly. Change the words or phrases in bold.
1. Are top musicians studying for many years? Do top musicians study for many years.
2. What’s going on? I hope you don’t touch my things! I hope you are not touching my things.
3. It’s a small business, so each person is doing lots of different jobs. It’s a small business, so each person is does lots of different jobs.
4. Does Christine listen to the radio, or is the TV i can hear? Is Christine listening to the radio, or is the TV i can hear.
5. I am usually buying a special ticket each week for the bus because it’s cheaper. I usually buy a special ticket each week for the bus because it’s cheaper.
6. Our washing machine is starting when you press this button. Our washing machine is starts when you press this button.
7. How’s the matsh going? Does our team win? How’s the matsh going? Does our team win? Do our team winning.
8. Many people are enjoying spending time on the beach on holiday. Many people are enjoy spending time on the beach on holiday.

Читать далее Exercise

Հարժիս

10513519_1505535566346211_6346903820570370902_n

839 թ. Հարժիսը հիշվում է Սյունյաց եպիսկոպոս Դավթի կալվածագրում՝ իբրև Տաթևի վանքին հարկատու գյուղ։ Հարժիսը մեծ գյուղ է եղել Եռաբլրի սարահարթում՝ Գորիսից Երևան տանող մայրուղուց 6 կմ հարավ։ Գյուղը արևելքից, հյուսիսից և արևմուտքից շրջապատված է հրաբխային բլուրներով և սարերով՝ Հալիձորի թափա(բլուր), Մեծ թափա, Կայծակի հարվածած (Կայծակ թխած), Շինուհայրի թափա, Քար թափա, Չոբան թափա, Շիշ թափա, Խութիսի թափա։ Գյուղից Որոտանի ձորը տանող միակ ճանապարհը ժայռի արևմտյան եզրով իջնող, հիմնականում ոտքով անցանելի ուղին է։ Գյուղացիներն զբաղվել են անասնապահությամբ և դաշտավարությամբ։ Ակտիվ առևտուր են արել Նախիջևան, Արցախ, Գարդման տանող՝ աղի նշանավոր ճանապարհով անցնողների հետ այդ ճանապարհին կառուցված քարավանատան (Կոտրած քարվանսարա) միջոցով։ Ճիշտ նման քարավանատուն կա նաև Վարդենյաց լեռնանցքում, բարվոք վիճակում։

Հարժիսից արևելք գտնվող ձորի (հեղհեղատի) ձախ կողմում հետագայում բնակություն են հաստատել թուրքերը, որոնք գարնան և ամռան ամիսներին իրենց ոչխարի հոտերով գալիս էին այդտեղ՝ սարահարթի առատ բուսականությունից օգտվելու, իսկ ձմռանն իջնում էին Որոտանի ձորը։ Սարահարթում նրանց ապրելու տարածքը կոչվում է Վերին Քիրդեր (Վերին Քուրդլար), իսկ Որոտանի կիրճում նրանց բնակավայրը կոչվում է Ներքին Քիրդեր (Ներքին Քուրդլար)։ Այստեղ «Քիրդեր» բառը կապ չունի «քուրդ» բառի հետ։ Այս ձորում Որոտանի վրայի կամուրջը անվանում են Քրդիկի կամուրջ, որը կառուցել է Սյունյաց Քուրդ իշխանը ութերորդ դարում։ Կամրջից քիչ հեռու Ալան թագավորի պալատի ավերակներն են, որտեղ մի կոտորած եկեղեցի կա, մեջը՝ տապանաքար՝ «Գեղեցկատիպ և ծաղկափթիթ Ալան….,1324»։

Վերին Քիրդերում ապրող թուրքերը աչք ունեին Հարժիսի վրա, բայց վախենում էին նրա քաջ գյուղապետից։ Մի օր երեկոյան նրան հրավիրում են հյուրասիրության, հարբեցնում և քնեցնում են իրենց մոտ։ Առավոտյան գյուղապետը դուրս է գալիս տնից, նայում Հարժիսի կողմը և տեսնում հրդեհված գյուղ, ծխացող տներ։ Գյուղապետը տեղում մահանում է սրտի կաթվածից։ Գյուղից փրկվում է միայն մի աղջիկ, որը հետագայում բնակություն է հաստատում Կապանի Հալիձոր գյուղում, և մի տղա երեխա, որին թուրքերը վաճառել էին Նախիջևանում և, որի հետքերով գնալով, Տաթևի վանքի մի հոգևորական գտնում և հետ է վերադարձնում։ Հոգևորականը տղային բերում է Տաթևի վանք։ Երեխայի անունը Ղուկաս էր։ Ղուկասը հասունանում է։ Վանքում մտածում են նրան կուսակրոն դարձնել, բայց նրան Նախիջևանից բերած հոգևորականը չի համաձայնում. -Սրա հայրենական գյուղը ամայի է, ավեր։ Սրանով կենդանացնենք գյուղը։ Սակայն նրան Հարժիսի տարածք՝ սարահարթ չեն տանում։ Ուղղաձիգ ժայռի ստորոտին կառուցում են եկեղեցի (Սուրբ Մինաս) և քարակոփ մի տուն (Համբու ղաբը) ։ Ղուկասին ամուսնացնում են տաթևացի մի աղջկա հետ, բնակեցնում այդտեղ։ Հիմնվում է նոր գյուղ՝ Յայջի անունով։ Գյուղը չէր երևում ոչ սարահարթից, ոչ էլ Որոտան գետի ափով անցնող ճանապարհից։ Դա մի բնական թաքստոց էր՝ ժամանակի հրամայականով։ Յայջին ձևավորվել է 18-րդ դարի երկրորդ կեսին՝ մոտավորապես 1770-1780 թվականներին։ 1931 թվականի երկրաշարժից ավերվել է Յայջին՝ բարեբախտաբար առանց մարդկային զոհերի։ Սովետական կառավարության օգնությամբ գյուղացիները տեղափոխվել են սարահարթ՝ նախկին Հարժիս գյուղի տարածքը, դարձյալ Յայջի անունով, բայց արդեն անվտանգ, մինչև հորիզոնը ձգվող տարածքով։ Պլանային հատակագիծ են կազմում, կառուցում բարաքներ, որոշ թվով ընտանիքների տեղավորում, բայց առանց գոմի և մարագի։ Այդ պատճառով էլ գյողացիների հետագա կառուցումների արդյունքում խախտվում է հատակագիծը։ 1968 թ. գյուղը վերանվանվել է Հարժիս։

Բնակչություն` 831

Համայնքի կենտրոնի hեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 90 կմ,
Համայնքի կենտրոնի hեռավորությունը Գորիս քաղաքից՝ 24 կմ,
Համայնքի կենտրոնի բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 1700 մ,
Համայնքի վարչական տարածքում ընդգրկված բնակավայրերը՝ գ.Հարժիս։

Հարժիսը (նախկինում՝ Յայջի) Սյունիքի մարզի հնագույն բնակավայրերից է։ Այդ են վկայում գյուղում և շրջակայքում գտնվող քարայրերը, դամբարադաշտերը (մ.թ.ա. 1-ին հազարամյակ), գյուղատեղիները (10-18 դդ), եկեղեցիները, ամրոցը (10-18 դդ), հին կամուրջը (13-րդ դար) և բազմաթիվ խաչքարերով գերեզմանոցը։
Հարժիս գյուղի մոտակայքում է գտնվում 1343թ. կառուցված Հարժիսի (Յայջիի) քարավանատունը, որը միջնադարյան Հայաստանի նմանատիպ նշանավոր կառույցներից է։

Տնտեսությունը

Գյուղատնտեսական գործունեության հիմնական ուղղություններն են`
– անասնապահությունը,
– դաշտավարությունը:
Գյուղատնտեսությամբ զբաղվում է 175 գյուղացիական տնտեսություն:
Անասնագլխաքանակը 2012թ. հունվարի 1-ի դրությամբ կազմում է.
– խոշոր եղջերավոր անասուններ` 775գլուխ,
– մանր եղջերավոր անասուններ` 1639 գլուխ,
– խոզեր` – գլուխ,
– մեղվաընտանիքներ` 539:
Համայնքում 2011թ. կատարվել է հացահատիկային մշակաբույսերի 540 հա աշնանացան:

Հողային և այլ բնական ռեսուրսներ

Հողեր (ընդամենը)` 5630 հա, այդ թվում`
– Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր` 5337 հա, որից`
– վարելահող` 1154 հա, արոտ` 2218 հա, այլ հողատեսք`1966 հա
– բնակավայրերի հողեր` 62 հա,
– արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր` 4 հա
– էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր`6 հա
– հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր` 55 հա,
– անտառային հողեր` 159 հա, որից անտառածածկ` 159 հա
– ջրային հողեր` 6 հա