Все записи автора gretahovakimyanblog

Проверочный тест

1.Выполните упражнения.

– Я забыл _____________.

а) учебник.

б) учебника.

в) учебнику.

– Ты любишь играть ___________?

а) футбол

б) в футбол

в) футболом

– ____ ты хочешь стать?

Читать далее Проверочный тест

Реклама

Մանկապարտեզ / 1-ին դասարան
Թեման՝ Հ. Թումանյան «Պոչատ աղվեսը»
Նպատակը՝
Սովորողը պետք է կարողանա
1.Լսել և վերարտադրել հեքիաթի առանձին դրվագներ,
2.Հեքիաթին բնորոշ առանձնահատկությունները ճանաչել և բնութագրել,
3.Գտնել կրկնվող օրինաչափությունները։
Մեթոդը
Դադարներով կամ ընդհատվող ընթերցանություն

Դասի ընթացքը
*Փոքրիկ զրույց Թումանյանի և նրա հեքիաթների մասին։
— Երեխաներ, գիտե՞ք, թե ով է Հովհաննես Թումանյանը։
— Նրա ո՞ր հեքիաթներին եք ծանոթ։ Ո՞րն են ձեզ պատմել կամ ձեզ համար կարդացել մեծերը։
— Այսօր կծանոթանանք նրա նոր հեքիաթին, որը կոչվում է Պոչատ աղվեսը։

Պոչատ աղվեսը

Читать далее

Փետրվարյան ապստամբություն

Փետրվարյան ապստամբություն, 1921 թվականի փետրվարի 13-ին սկիզբ առած հակախորհրդային շարժում Խորհրդային Հայաստանում։ Ճնշվել է 1921 թվականի ապրիլի 2-ին՝ բոլշևիկների կողմից Երևանի վերագրավումով։ Խորհրդային մամուլում հիշատակվում էր որպես Փետրվարյան խռովություն։

Ապստամբության սկիզբ

Չկարողանալով դիմադրել թուրքական հարձակմանը և տեղի տալով բոլշևիկյան Ռուսաստանի ճնշմանը՝ 1920 թվականի դեկտեմբերին դաշնակցականները Հայաստանի Հանրապետությանկառավարումը հանձնում են կոմունիստներին։ Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո ձերբակալվեցին շուրջ 1000 դաշնակցականներ, որոնցից շատերն սպանվեցին, մյուսներն էլ ուղարկվեցին Բաքվի և Ռուսաստանի բանտեր։

Բոլշևիկյան ուժերի կողմից սպանված Երևանի բանտարկյալները

1921 թվականի փետրվարի 13-ին դաշնակացականների գլխավորությամբ Հայաստանում բռնկվեց քաղաքացիական ապստամբություն, որի ազդանշանը տվեցին Արագածիստորոտում վերաբնակված սասունցիները։ Նրանք օգտվել էին այն հանգամանքից, որ Կարմիր բանակի զորամասերը դուրս էին եկել Հայաստանից՝ Վրաստանը խորհրդայնացնելու նպատակով։ Ժողովրդական ապստամբությունը և քաղաքացիական կռիվներն սկսվեցին տարերայնորեն և ընդգրկեցին մի քանի շրջաններ։ Փետրվարի 16-18-ը ապստամբները նախկին խմբապետերի գլխավորությամբ իշխանությունը վերցրին իրենց ձեռքը։ Փետրվարի 18-ին Կուռո Թարխանյանի և Բաշգառնեցի Մարտիրոսի գլխավորությամբ ապստամբները մտան Երևան, որտեղ ստեղծվեց «Հայրենիքի փրկության կոմիտե»՝ նախկին վարչապետ Սիմոն Վրացյանինախագահությամբ։

Читать далее Փետրվարյան ապստամբություն

Report

I’m Greta Hovakimyan. I am a second year student at the pre-school education department of «Mkhitar Sebastatsi» educational complex. This year we have done a great deal of work from English, enriched our vocabulary and made many projects. Though we do not need English in our profession, we do not avoid running and we try to learn English as much as possible.

Exercise

Ex. A
Look at the pictures of Helen and use the prompts to write sentences. Use the correct form of the present simple.
1.Every day, Helen gets up athalf past seven.
2. Helen often eats  fast food for lunch.
3.Helen usually meets her friends for coffee in the evening.
4. Once a week Helen watches a film at the cinema.
5.Helen rarely goes to the gym.
6.Heles has a driving lesson twice a week.

Ex. B
Complete using the correct present continuous form of the verbs is brackets.
You may have to use some negative forms.
1. Gordon? I think he is writing a letter at the moment.
2.Yes, the match is on TV now, but we are  losing.
3. Right now, Margaret isn’t  having a shower. Do you want to ring later?
4. Sally is staying with her aunt for a few days.
5. I am nit liying! It’s true! I did see Madonna at  the supermarket.
6. Josh isn’t always using my bike! It’s so annoying.
7. We are having lunch, but i can come round and help you later.
8. Are you playing  music up there? It’s really noisy!

Ex. C
Rewrite correctly. Change the words or phrases in bold.
1. Are top musicians studying for many years? Do top musicians study for many years.
2. What’s going on? I hope you don’t touch my things! I hope you are not touching my things.
3. It’s a small business, so each person is doing lots of different jobs. It’s a small business, so each person is does lots of different jobs.
4. Does Christine listen to the radio, or is the TV i can hear? Is Christine listening to the radio, or is the TV i can hear.
5. I am usually buying a special ticket each week for the bus because it’s cheaper. I usually buy a special ticket each week for the bus because it’s cheaper.
6. Our washing machine is starting when you press this button. Our washing machine is starts when you press this button.
7. How’s the matsh going? Does our team win? How’s the matsh going? Does our team win? Do our team winning.
8. Many people are enjoying spending time on the beach on holiday. Many people are enjoy spending time on the beach on holiday.

Читать далее Exercise

Բնութագիր

Մերի Հաջյանը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի «Նախադպրոցական կրթություն» բաժնի երկրորդ կուրսի ուսանող է։ Աշխույժ է, լավատես և մարդկանց հետ հեշտ հարաբերվող։ Լավ խորհրդատու է:
Սիրում է աշխատել երեխաների հետ, հաճախ է լինում մանկապարտեզում: Նաև աշխատել է գրադարանում, կարողանում է թվայնացնել գրքեր: Իսկ այս պահին աշխատում է որպես դասապատրաստող, նաև այցելում է անգլերենի պարապմունքների: Լավ է տիրապետում ռուսաց լեզվին:
Հաճախում է Թումո, սիրում է պարել, լսել երաժշտություն:
Համկուրսեցի Գրետա Հովակիմյան: 17.5.2019

Ես մտածում եմ մի բառի մասին, որը սկսվում է…

Այսօր մենք բառախաղեր ենք խաղալու, ես մտապահել եմ մեկ բառ, որի միայն առաջին տառն է հայտնի, այնուհետև ես կսկսեմ բնութագրել դա և դուք ավելի հեշտությամբ կկռահեք այն:
Սկսենք, պատրաստ եք :
1)Եվ այսպես. <<Ես մտածում եմ մի բառի մասին, որը սկսվում է <<Ա>>տառով>> — Արագիլ
-Այն շատ խոշոր թռչուն է .
-Այն ունի երկար, նարնջագույն կտուց.
-Այն ձմռանը չվում է տաք երկրներ, իսկ գաոնանը վերադառնում.
-Եվ այն ունի երկար ոտքեր:

Читать далее Ես մտածում եմ մի բառի մասին, որը սկսվում է…