ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Macroeconomis, տնտեսության ուսումնասիրթյունը որպես մեկ ընդհանուր ամբողջություն:

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մակրոտնտեսական ցուցանիշները և դրանց վերլուծության նշանակությունը

Այսպիսով, ազգային հաշիվների համակարգը (ԱՀՀ) ազատական տնտեսակարգ ունեցող երկրներում մակրոտնտեսական գործընթացների նկարագրման և վերլուծության համար կիրառվող փոխկապակցված ցուցանիշների համակարգ է:Մակրոտնտեսական արդյունքային ցուցանիշներից ավելի շատ կիրառելի են համախառն ներքին արդյուքի (ՀՆԱ), համախառն ազգային արդյունքի (ՀԱԱ), ազգային եկամտի (ԱԵ),  զուտ ազգային արդյունքի (ԶԱԱ), անձնական և տնօրինվող անձնական եկամտի ցուցանիշները:Համակարգի առանցքային ցուցանիշը համարվում է համախառն ներքին արդյունքը (ՀՆԱ), որը բնութագրում է երկրում` տնտեսության բոլոր ճյուղերում արտադրված ապրանքների ու ծառայությունների արժեքը` նախատեսված վերջնական սպառման, կուտակաման և զուտ արտահանման համար, անկախ այն հանգամանքից, թե որ երկրի գործակալի գործունեության արդյունքն է:Սկսած 1993 թվականից` աշխարհի բոլոր երկրներում ազգային արդյունքը հաշվարկվում է ՀՆԱ-ի միջոցով:Համախառն ազգային արդյունքը (ՀԱԱ) տվյալ երկրի գործակալների կողմից արտադրված ապրանքների և մատուցված ծառայությունների շուկայական արժեքների գումարն է, անկախ այն հանգամանքից, թե որ երկրում է գործունեությունն իրականացվել:Այսպիսով, ՀՆԱ-ն և ՀԱԱ-ն հաշվարկվում են նույն կարգով,սակայն իրարից քանակապես տարբերվում են:ՀԱԱ = ՀՆԱ + տվյալ երկրի գործակալների կողմից այլ երկրներում ստեղծած արդյունք – այլ երկրի գործակալների կողմից տվյալ երկրում ստեղծած արդյունք :Պարզ է, որ ՀՆԱ-ն ավելի ճիշտ է բնութագրում տվյալ երկրի տնտեսական իրավիճակը և ավելի հեշտությամբ է հաշվարկվում: ՀՆԱ-ն հաշվարկվում է երեք եղանակներով`

Читать далее ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԻԿՐՈՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Microeconomis, տնտեսության առանձին մասերի ուսումնասիրությունը, որտեղ հիմնական ուշադրությունը հատկացվում է շուկայական ընթացքներին:

Միկրոտնտեսագիտությունն ուսումնասիրում է անհատ սպառողներին ու գործարար ձեռնարկությունները: այն ուսումնասիրում է այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են, ասենք` ինչ արագությամբ է գործում տնտեսությունը, ինչքան է համընդհանուր արտադրանքը, ինչքան է համախառն եկամուտը,ինչպես ավելացնել աշխատատեղերը և այլն:

Միկրո տնտեսագիտությունը գործ ունի սակավության, ընտրության, այլընտրանքի արժեքի,արտադրության ու սպառման հետ:

Читать далее ՄԻԿՐՈՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Նախադպրոցական կրթության մասին օրենք

Հոդված 2.

Սույն օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

Սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները.

նախադպրոցական կրթություն ` տարրական ընդհանուր կրթությանը նախապատրաստող, նախադպրոցական կրթական ծրագրով իրականացվող կրթություն.

նախադպրոցական տարիք ` երեխայի մինչև 6 տարեկան հասակը.

նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն `  նախադպրոցական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնադաստիարակչական հաստատություն.

նախադպրոցական ուսումնական հաստատության խումբ `  համատեղ ուսումնադաստիարակչական գործընթացում ընդգրկված նախադպրոցական հաստատության երեխաների տարիքային հենքի և անհատական զարգացման առանձնահատկությունների հիման վրա ձևավորված խումբ.

կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձ ` երեխա, որի ֆիզիկական և (կամ) մտավոր, հոգեկան զարգացման առանձնահատկությունները խոչընդոտում են կրթական ծրագրերի յուրացմանը` առանց կրթության առանձնահատուկ պայմանների.

ատեստավորում` մանկավարժի մասնագիտական գիտելիքների, կարողությունների մակարդակի և գործունեության արդյունավետության ստուգում և գնահատում.

նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշիչ ` նորմատիվ, որը սահմանում է կրթական ծրագրերի բովանդակության պարտադիր նվազագույնը, երեխաների ուսումնական բեռնվածության առավելագույն ծավալը և երեխաներին ներկայացվող որակական պահանջները:

Տարվա եղանակներ

Տարվա եղանակները չորսն են՝ գարունը, ամառը, աշունը, ձմեռը։

Գարնան գալը մենք կարող ենք նկատել երբ սկսեն ծաղկել ձնծաղիկները։ Երբ ծառերն ու ծաղիկները սկսեն ծաղկել, մեկ արև լինի, մեկ անձրև։ Գարնանը որոշ կենդանկներն ու թռչուններն արթնանանում են իրենց քնից կամ վերադառնում տաք երկրներից։ Գարնամը կան բազմաթիվ տոներ, օրինակ՝ մայրիկի օրը, Զատիկը՝ երբ մենք գունավորում են ձվերն և կռվում դրանցով։

Ամռանը մենք բոլորս շատ են սիրում։ Ամռանը միշտ տաք է, մենք կարող ենք լողանալ, որքան կամենում ենք։ Ամռան ամենահայտնի ու զվարճալի տոներից մեկը՝ Վարդավառն է, որի ժամանակ բոլորը միմյանց վրա ջուր են շփում, և հովանում։

Աշնանը ծառերի տերևներն գունազարդվում են տարբեր գույներով՝ կարմիր, դեղին, նարնջագույն։ Երբ քայլում ենք գետնին ընկած չորացած տերևներով լսում ենք հաճելի խշշոցը։ Այս ժամանակ թռչունները սկսում են զգալ, որ արդեն ցրտում է, և թռչում են իրենց երամներով ավելի տաք երկրներ։

Ահա և հասանք ամենացուրտ, բայց շատ գեղեցիկ եղանակին։ Ձմեռը, մենք բոլորս կարող ենք նկատել ձյան օգնությամբ։ Մենք ձնագնդի ենք խաղում, ձնեմարդ պատրաստում, դահուկ քշում։ Նաև անահամբեր սպասում ենք Չմեռ պապիկին։

Читать далее Տարվա եղանակներ

Растения — живые существа

Растения обладают памятью, чувством времени, интелектом… Все растения — живые существа и они чувствуют отношение к себе и как всякое живое существо, способны возвращать нам наши же чувства, помноженные в несколько раз. Они способны взаимодействовать друг с другом и другими живыми существами на расстоянии, различают настроение и намерения людей. Излучение, испускаемое ими может быть зафиксировано датчиками.

Բույսերը ունեն հիշողություն, ժամանակի զգացողություն, ինտելեկտ … Բոլոր բույսերը կենդանի էակներ են, և նրանք զգում են հարաբերություններ իրենց և ցանկացած կենդանի էքկի նկատմամբ, կարողանում են վերադարցնել մեզ մեր  իսկ զգացմունքները, բազմապատկում մի քանի անգամ: Նրանք կարողանում են շփվել միմյանց հետ և ուրիշ կենդանի արարածների հետ հերավորությանբ, տարբերում են հոքեվիճակը և մարդկանց մտադրությունները: Նրանց կողմից արտանետվող ճառագայթումը կարող է հայտնաբերվել ցուցիչների կողմից:

Читать далее Растения — живые существа

Տնտեսագիտության տեսություն (ԽԱՉԲԱՌ)

1. Ի՞նչ է կոչվում այն գիտությունների ամբողջությունը, որոնց հետազոտության առարկան արտադրական հարաբերություններն են, աշխատանքի հասարակական կազմակերպման օրինաչափությունները, պատմական որոշակի արտադրաեղանակներում տնտեսագիտական օրենքների գործողությունը, հասարակական արտադրության կառավարման կիրառվող ձևերը և եղանակները։ (ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ)

2. Ի՞նչ է կոչվում այնառարկան, այն իրը, որը իր հատկությունների շնորհիվ բավարարում է մարդկային որևէ պահանջմունք։ ( ԱՊՐԱՆՔ)

3. Ի՞նչ են անվանում` ֆիզիկական բավարարման ենթակա կարիքը:(ՊԱՀԱՆՋ)

Читать далее Տնտեսագիտության տեսություն (ԽԱՉԲԱՌ)

Հայաստանի բուսական աշխարհը

Հայաստանը իր փոքրիկ տարածքում ունի բուսականության զարմանալի բազմազանություն:

Այստեղ հանդիպում է ավելի քան 3200 բարձրակարգ բուսատեսակ, այսինքն` յուրաքանչյուր 1000ք.կմ-ի վրա, միջինում` 107 բուսատեսակ: Սա շատ ավելին է, քան արևադարձային գոտում:

Читать далее Հայաստանի բուսական աշխարհը